PRE ŠTUDENTOV ODBORU VÝPOČTOVÁ TECHNIKA A INFORMATIKA

Katedra počítačov a informatiky

vyhlasuje

SÚŤAŽ O NAJLEPŠÍ SOFTVÉROVÝ PROJEKT

V DVOCH KATEGÓRIÁCH

s finančnými odmenami 2000.- Sk za prvé miesta v každej kategórii

 

Súťažné projekty v každej kategórii sú zároveň semestrálnymi projektami z predmetov Semestrálny projekt I. alebo Semestrálny projekt III.  s možnosťou pokračovania riešenia ako diplomovej práce.

 

Podmienky účasti:

-         súťažiť môžu jednotlivci aj dvojice (v každej kategórií)

-         súťažiaci sú študentami odboru VTI s predpokladanou znalosťou technológie Java a databázového systému PostgreSQL, resp. so schopnosťou rýchlej adaptácie na tieto technológie.

-         súťažiaci majú záujem nadobudnúť profesionálnu skúsenosť z tvorby informačného systému na základe definovanej špecifikácie a uplatniť svoju tvorivosť v procese návrhu a implementácie.

-         súťažiaci prejdú výberom vedúcimi projektov vzhľadom na profesionálny charakter projektu.

 

Spôsob prihlasovania:

-         e-mailom na adresu sutaz@hornad.fei.tuke.sk poslať svoje

meno, priezvisko, ročník a e-mailový kontakt

-         uzávierka prihlasovania je dňa 25.2.2005 !

 

Bližšie informácie o kategóriách projektov a ich obsahovej stránke:

 

Ing. Henrieta Telepovská, vedúca Oddelenia informačných systémov: Henrieta.Telepovska@tuke.sk

 

V Košiciach, 11.2.2005                                                                                                      doc. Ing. Ján Kollár, CSc.

                                                                                                                                                 vedúci katedry