Katedra počítačov a informatiky garantuje a zabezpečuje komplexné vzdelanie v akreditovaných študijných programoch Informatika a Počítačové inžinierstvo, s dôrazom na rôzne metodológie programovania, návrh a konštrukciu softvérových a hardvérových systémov, počítačových sietí, informačných systémov, počítačovú grafiku a virtuálnu realitu, na modelovanie a simuláciu, na špecializované agentové, paralelné a distribuované systémy, atď.

Zoznam predmetov zabezpečovaných katedrou  v jednotlivých študijných programoch
Zoznam uvedených predmetov platí iba pre štandardné formy štúdia  (viď Formy štúdia).