Prof. ing.
Liberios Vokorokos, Phd.

Absolventi inžinierskeho štúdia

 • Peter Vretenička: „Analýza a návrh vybraného podsystému pre agendu Študentskej rady FEI - ŠD a J". 1997. Výpočtová technika a informatika.
 • Marcel Klein: „Navrhnúť technické prostriedky pre konštrukciu expandéra sériového portu počítača triedy PC". 2000. Výpočtová technika a informatika.
 • Štefan Kolody : „Navrhnúť programové prostriedky pre expandér sériového portu počítača triedy PC". 2000. Výpočtová technika a informatika.
 • Martin Orgonáš : „Programové prostriedky pre monitorovanie topológie počítačovej siete TUNET". 2000. Výpočtová technika a informatika.
 • Ľuboslav Kubiš : „Návrh štruktúry IS pre spracovanie vedecko-výskumných projektov FEI TU v Košiciach". 2000. Výpočtová technika a informatika.
 • Ľuboš Veselovsky: „Nárvh a aplikácia používateľského prostredia pre prácu s IS vedecko-výskumných projektov FEI TU v Košiciach". 2000. Výpočtová technika a informatika.
 • Ladislav Németh : „Vizuálny nástroj pre návrh výstupných zostáv". 2001. Výpočtová technika a informatika.
 • František Kaduk : „Vizuálny nástroj pre návrh SQL dotazov“. 2001. Výpočtová technika a informatika.
 • Stanislav Štofaňák : „Informačný systém mesta Košíc – využitie geografického informačného systému v prostredí internetu a intranetu so spracovaním databázovej informácie týkajúcej sa infraštruktúry mesta“. 2001. Výpočtová technika a informatika.
 • Štefan škoda : „Modelovanie paralelného výpočtového prostredia na riešenie úloh virtuálnej reality“. 2001. Výpočtová technika a informatika.
 • Pavol Martinove : „Implementácia IS pre spracovanie vedecko-výskumných projektov FEI TU v Košiciach". 2001. Výpočtová technika a informatika.
 • Peter Košalko : „Overenie prevádzkovej spoľahlivosti počítačových sieťových systémov“. 2001. Výpočtová technika a informatika.
 • Peter Košalko : „Objednávkový systém pre web orientované obchodovanie“. 2002. Výpočtová technika a informatika.
 • Katarína Borovská : „Modelovanie subsystémov a ich vzájomných vzťahov v rámci informačného podniku“. 2002. Výpočtová technika a informatika.
 • Miroslav Hudák : „Návrh štruktúry IS pre fakultný časopis AEI“. 2003. Výpočtová technika a informatika.
 • Oto Rajnič : „Návrh a aplikácia používateľského prostredia pre prácu s IS fakultného časopisu AEI“. 2003. Výpočtová technika a informatika.
 • Marian Štetina : „Návrh a realizácia IS pre správu a manažovanie sieti LAN“. 2004. Výpočtová technika a informatika.
 • Viktor Daniel : „Realizácia a manažment pracovísk obsluhovaných tenkým klientom na báze OS LINUX“. 2004. Výpočtová technika a informatika.
 • Ľubomír čopjan : „Bezpečnostný audit elektronického obchodovania v prostredí siete Internet“. 2004. Výpočtová technika a informatika.
 • Tomáš Zentko : „Bezpečnosť uložených dát a spôsoby ich bezpečnej archivácie“. 2005. Výpočtová technika a informatika.
 • Ondrej Látka : „Technológie riešenia intranetových aplikácií s využitím návrhového vzoru Model-View-Controller“. 2005. Výpočtová technika a informatika.
 • Tomáš Heinz : „ Bezpečnosť autentifikácie a autorizácie používateľov v hybridných počítačových sieťach“. 2005. Výpočtová technika a informatika.
 • Ľubomír Michalov : „Bezpečnosť lokálnej počítačovej siete so zreteľom na jej neoprávnené používanie“. 2005. Výpočtová technika a informatika.
 • arek Dobrovič : „Zabezpečenie prenosu údajov odolných voči útoku zvnútra“. 2005. Výpočtová technika a informatika.
 • Martin Chovanec : „Bezpečnosť algoritmov a protokolov použitých pre pripájanie aktívnych prvkov do počítačovej siete“. 2005. Výpočtová technika a informatika.
 • Peter Prazňak: „Bezpečnosť a autorizácia používateľov počítačových sietí“. 2006. Výpočtová technika a informatika.
 • Marcel Maťašovský : „Bezpečnosť algoritmov pri komunikácii v bezdrôtových sieťach“. 2006. Výpočtová technika a informatika.
 • Zsolt Hám : „Ochrana údajov v databázových systémoch“. 2006. Výpočtová technika a informatika.
 • Martin Štofčík : „Dátový model informačného systému pre verejné obstarávanie na TU v Košiciach“. 2006. Výpočtová technika a informatika.
 • Radoslav Marci : „Používateľské rozhranie informačného systému pre verejné obstarávanie na TU v Košiciach“. 2006. Výpočtová technika a informatika.
 • Miloslav Hevjarik : „Zálohovanie používateľských údajov v systémoch Linux s dôrazom na bezpečnosť“. 2006. Výpočtová technika a informatika.
 • Martin Fečanin : „Zabezpečenie ochrany údajov prostredníctvom služieb operačných systémov“. 2006. Výpočtová technika a informatika.
 • Oliver Dudáš : „E-business intranetové riešenia postavené na open-source projektoch“. 2006. Výpočtová technika a informatika.
 • Martin Dziak : „Prenositeľnosť webovských aplikácií do open-source portálov rôznych výrobcov“. 2006. Výpočtová technika a informatika.
 • Ferdinand Beres : „Ochrana autorských práv zdrojových súborov„. 2007. Výpočtová technika a informatika.
 • Jozef Girgaš : „Informačný systém NKÚ SR, Expozitúra Košice - časť 1. „.2007. Výpočtová technika a informatika
 • Tomáš Bielik : „Zabezpečenie integrity a dôverihodnosti údajov pomocou šifrovacích a dešifrovacích algoritmov„. 2007. Výpočtová technika a informatika.
 • Peter Dzurov : „Optimalizácia vstupných parametrov elastomagnetického snímača tlakovej vlny modelovaním jeho elektromag-netického poľa zvolenými programovacími prostriedkami„. 2007. Výpočtová technika a informatika.
 • Jana Kostíková : „Stratégia ochrany počítačovej siete s využitím filtrov sieťovej komunikácie„.2007. Výpočtová technika a informatika.
 • Ján Kysel : „Architektúra systému odolného voči poruchám na báze TMR„.2007. Výpočtová technika a informatika.
 • Štefan Paňko : „Využitie elastomagnetického snímača pre riešenie magnetického poľa na báze programových prostriedkov„.2007. Výpočtová technika a informatika.
 • Stanislav Alexovič : „Informačný systém NKÚ SR, Expozitúra Košice“. 2008. Výpočtová technika a informatika.
 • Milan Vrábeľ : „Bezpečnosť transferu a distribúcie šifrovacích kľúčov v prostredí bezdrôtových PS„.2007. Výpočtová technika a informatika.
 • Róbert Semjon : „Aplikačné prostredie pre správu systémov a služieb v počítačových sieťach“. 2008 . Výpočtová technika a informatika.
 • Ivan Šestina : „Informačný systém pre správu a publikovanie internetovej reklamy“. 2008. Výpočtová technika a informatika
 • Radovan Blicha : „Kryptografické metódy pre zabezpečenie komunikácie distribuovaných systémov detekcie prienikov“. 2008. Výpočtová technika a informatika.
 • Peter Bratrů: „Portál Študentského informačného a poradenského centra TUKE“. 2008. Výpočtová technika a informatika.
 • Ján Strama : „Implementácia technológie BlackBerry Enterprise Server na zvýšenie stupňa flexibility komunikácie“, 2008. Výpočtová technika a informatika.
 • Ján Vrábeľ : „Vývojové prostredie XNA a jeho implementácia v praxi“. 2008. Výpočtová technika a informatika
 • Róbert Okoš: „Hlavná výpočtová časť distribuovaného systému pre fotorealistické zobrazovanie metódou raytracing v sieťovom prostredí“. 2009. Výpočtová technika a informatika.
 • Ondrej Malata : „Kryptografia v počítačových sieťach zameraná na bezpečný transport údajov“. 2009. Výpočtová technika a informatika.
 • Matúš Bajko : „Návrh a implementácia fulltextového vyhľadávacieho systému“. 2009. Výpočtová technika a informatika.
 • Marek Hvizdoš : „Návrh algoritmu pre zabezpečenie elektronickej komunikácie pred nevyžiadanými správami“. 2009. Výpočtová technika a informatika.
 • Eva Danková : „Prípravná časť distribuovaného systému pre fotorealistické zobrazovanie metódou Raytracing v sieťovom prostredí“. 2009. Výpočtová technika a informatika.
 • Milan Orgonáš : „Vstupná a výstupná časť distribuovaného systému pre fotorealistické zobrazovanie metódou raytracing v sieťovom prostredí“. 2009. Výpočtová technika a informatika.