Prof. ing.
Liberios Vokorokos, Phd.

Členstvá

 • Člen komisie KEGA č. 2 - Nové technológie vo výučbe - na funkčné obdobie 2003 až 2007.
 • Predseda Spoločnej odborovej komisie pre doktorandské štúdium v odbore „počítačové prostriedky a systémy“.
 • Člen redakčnej rady vedeckého medzinárodného časopisu: „Transport and Logistics International Journal“ v rokoch 2002 až 2007.
 • Člen redakčnej rady vedeckého časopisu: „Acta Avionica“
 • Podpredseda redakčnej rady vedeckého časopisu: „Transactions of the Universities of Košice“.
 • Člen redakčnej rady vedeckého časopisu Acta Electrotechnica et Informatica pri Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach.
 • Člen Vedeckej rady Technickej univerzity v Košiciach.
 • Predseda Vedeckej rady Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach.
 • Člen Odborovej komisie pre doktorandské štúdium v odbore „informatika“.
 • Predseda štátnicovej komisie v odbore „Výpočtová technika a informatika“ Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach.
 • Člen Rady rozvoja pre informatizáciu na Technickej univerzite v Košiciach
 • Člen Expertnej skupiny pre rozvoj informatizácie na FEI TU v Košiach
 • Člen programového výboru medzinárodnej vedeckej konferencie Electronic Computers and Informatics, Košice-Herľany, Slovak Republic
 • Člen programového výboru medzinárodnej konferencie ICETA – International Conference on Emerging Telecommunications Technologies and Applications, Košice, Slovak Republic.
 • Člen programového výboru medzinárodnej konferencie Slovakian-Hungarian Joint Symposium on Applied Machine Intelligence
 • Člen Slovenskej spoločnosti aplikovanej kybernetiky a informatiky.
 • Člen programového výboru pravidelnej dvojročnej vedeckej konferencie pri Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach.
 • Garant študijného programu Informatika pre II. a III. stupeň štúdia v odbore Informatika.
 • hlavný garant pre habilitácie a inaugurácie v odbore Informatika na FEI TU v Košiciach.
 • Člen vedeckej rady Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave.
 • Člen Vedeckej rady Elektrotechnickej fakulty Technickej Univerzity v Žiline.
 • Člen Vedeckej rady Fakulty Mechatroniky Technickej Univerzity v Trenčíne.
 • Člen redakčnej rady vedeckého medzinárodného časopisu: „Interdisciplinary approach to sustainable development“ v rokoch 2007 až 2008. (DÉPOT LÉGAL: ISSN: D/2007/9727/4, Edited in Belgium)
 • Člen akreditačnej komisie v Ukrajine
 • Člen redakčnej rady vedeckého medzinárodného časopisu: „Interdisciplinary approach to sustainable development“ v rokoch 2007 až 2008. (DÉPOT LÉGAL: ISSN: D/2007/9727/4, Edited in Belgium)
 • Člen expertnej rady štátnej akreditačnej komisie Ukrajiny
 • Člen redakčnej rady karentovaného časopisu „COMPUTING AND INFORMATICS”
 • Člen vedeckej rady Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave.
 • Člen redakčnej rady časopisu Acta Polytechnica Hungaria.