Prof. ing.
Liberios Vokorokos, Phd.

Medzinárodné projekty

 • “Internal university information system for university management” : TEMPUS PHARE Contract No: UM_JEP-14342-1999, (1999-2001). Vedúci – koordinátor
 • “Academic Internet Television Network Showcases the Best of Good ractice Activities” : [2] SSA projekt, 6. Rámcový program, (financovaný EC), č.: IST-2004-016020 ATVN – EU – GP,Projekt bol podaný úspešne, začiatok riešenia: marec 2005, koniec riešenia marec 2007 - Zástupca projektu

Garantované projekty APVV

 • APVV-0073-07:Metódy identifikácie a analýzy bezpečnostných ohrození v architektúrach distribuovaných počítačových systémov a dynamických sietí – Zodpovedný riešiteľ

Garantované projekty VEGA

 • No. 1/2321/1995:„Implementácia funkcionálnych jazykov v paralelných počítačových architektúrach paradigmy MIMD“- člen
 • No. 1/5240/1998:„Špecializované výpočtové prostredie na báze paralelných počítačových systémov s architektúrou Data Flow“- člen
 • No. 1/6241/1999:„Profilácia štruktúr výrobných buniek na báze neurónových sietí“- člen
 • No: 1/9392/2002:„Zákonitosti integrácie Web-CIM s implementáciou metód počítačovej inteligencie“- člen
 • No: 1/9027/2002:„Výskum paralelných architektúr špecializovaných vysoko výkonných počítačových systémov: architektonické riešenie, metódy hodnotenia, simulácie a aplikácie“- zástupca
 • No: 1/1064/04:„Simulácia architektúr paralelných počítačových systémov, metódy ich špecifikácií, vývojových technológií a implementácie“- vedúci
 • No: 1/2174/05:„Výskum výkonných paralelných výpočtových prostredí na riešenie výpočtových procesov v špecializovaných aplikačných oblastiach: teória, modely, simulácia, hodnotenie, aplikačné určenie“- zástupca
 • No: 1/3136/06:„Výskum aplikácií paralelných, distribuovaných a sieťových počítačových systémov na riešenie výpočtových procesov v oblasti spracovania rozsiahlych grafických údajov“- zástupca
 • No: 1/4071/07:„Bezpečnostné architektúry heterogénnych distribuovaných a paralelných výpočtových systémov a dynamických počítačových sietí odolné proti prieniku“- vedúci
 • No. 1/0026/10:„Modelovanie a simulácia bezpečnostných útokov v distribuovaných výpočtových prostrediach a sieťach.“- vedúci

Garantované projekty KEGA

 • No: 3/4203/06:„Virtuálne laboratórium bezpečnosti počítačových systémov a sietí“- vedúci
 • No: 3/7110/09:„Výučbový trenažér na prípravu bezpečnostných špecialistov informačných technológií“ - vedúci

Štátny program

 • Využitie IKT technológií a sieťových platforiem novej generácie vo vzdelávaní.: „Budovanie informačnej spoločnosti“,Doba riešenia úlohy od 1. júla 2003 do 31. decembra 2005. Vedúci týmu v 16. a 20. etape.

Rozvojové projekty

2002

 • 1.Modelové pracovisko pre implementáciu e-vzdelávacích (e-learningových) technológií do výučby na TU v Košiciach.
 • 2.Rozvoj laboratórií informačných technológií.

2003

 • 1.Implementácia e-vzdelávacích (e-learningových) technológií do výučby na TU v Košiciach.
 • 2.Rozvoj učební a laboratórií informačných technológií.

2004

 • 1.Od inštitucionálneho rozvoja k trvalej inštitucionálnej podpore e-vzdelávania na TUKE.
 • 2.Rozvoj učební a laboratórií počítačového inžinierstva a informatiky.

2005

 • 1.Učebné priestory s HiTech mobilnými a interaktívnymi technológiami.

2006

 • 1.Podpora multimediálneho interaktívneho vzdelávania - multimediálne interaktívne WiFi učebne.

2007

 • 1.Rozvoj laboratórií biometrickej identifikácie a bezpečných autentifikačných metód.

2008

 • 1.Návrh a implementácia elektronických výučbových prostredí pre zrakovo postihnutých študentov.