doc. Ing. Zdeněk Havlice, CSc.

Zaradenie:
docent

Funkcia:
zástupca vedúceho katedry
E-mail:
Zdenek.Havlice@tuke.sk
Telefón:
055/602 2567
Fax:
055/63 301 15
Miestnosť:
532B


Adresa:
Technická univerzita v Košiciach

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Katedra počítačov a informatiky

Letná 9

042 00  Košice

Slovenská republikaKonzultačné hodiny:   utorok 8.00-9.30

Prednášky z predmetov
 • Objektové programovanie
 • Základy softvérového inzinierstva
 • Technológie budovania IS I.
 • Technológie budovania IS III.
 • Konštrukcia prekladačov
 • Technológia softvérových projektov

Zameranie výskumu
 • Metódy, nástroje a metodológie analýzy a návrhu programových systémov
 • Modelovanie a prototypovanie programových systémov
 • Systémy CASE
 • Návrh formálnych textových a grafových jazykov
 • Paradigmy programovania


Študenti doktorandského štúdia

Ing. Martin Huňady
Ing. Milan Varga
Ing. Otto Železník
Ing. Ondrej Pločica
Ing. Matej Lakatoš
Ing. Marián Želinský
Ing. Juraj Vízi
Ing. Kristián Šesták
Ing. Igor Petz

Ing. Martin Révés
Ing. Ján Kunštár
Ing. Iveta Adamuščinová
Ing. Peter Bratrů
Ing. Peter Žárský

Absolventi doktorandského štúdia

Ing. Vladimír Chladný,PhD.
Ing. Miroslav Beličak,PhD.


Členstvo a iné aktivity
 • Slovenská  informatická spoločnosť
 • Vedecká rada Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach
 • Vedecká rada Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline
 • Expertná komisia pre informatizáciu Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzita v Košiciach
 • Rada pre rozvoj a informatizáciu Technickej univerzity v Košiciach
 • Štátna komisia pre záverečné skúšky v študijnom odbore Výpočtová technika a informatika na FEI TU v Košiciach
 • Štátna komisia pre záverečné skúšky v študijnom odbore Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle na Materiálovo technologickej fakulte v Trnave STU v Bratislave
 • Asociácia Košice IT ValleyProjekty
 • [2008-2010] VEGA Projekt 1/0350/08: Životný cyklus a architektúry programových systémov založené na znalostiach
 • [2007-2008] Podpora vzdelávania v 3. stupni štúdia orientovaná na znalostnú ekonomiku a spoločnosť založenú na vedomostiach (POD3ST). Projekt spolufinancuje Európska únia prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu.ITMS:11230100457.
 • [2006-2007] Application Bus for InteroperabiLITy In enlarged Europe SMEs (ABILITIES) SPECIFIC TARGETED RESEARCH PROJECT EU. Project No: 027306. SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME, PRIORITY 2, INFORMATION SOCIETY TECHNOLOGIES.
 • [2005-2007] VEGA Projekt 1/2176/05: Technológie podporujúce životný cyklus distribuovaných systémov na báze agentov a komponentov
 • [2002-2004] VEGA Projekt 1/9026/02: Formálna špecifikácia životného cyklu softvérových systémov
 • [1997-1998] účasť na projekte TIP - Technológia integrácie projektov (Slovenské Telekomunikácie)
 • [1996-1997] Projekt informačného systému PARC pre centrum kontinuálneho vzdelávania
 • [1994-1995] účasť na projekte analýzy a návrhu IaRS_SVa - informačného a riadiaceho systému (VSŽ Košice)
 • [1993-1994] účasť na projekte analýzy a návrhu daňového informačného systému DIS (NOVITECH,v.o.s., Košice)
 • [1992-1993] účasť na projekte Samospráva - informačný systém pre samosprávu (APIS,s.r.o.,Košice)
 • [1990] Prototyp používateľského rozhrania pre IS PANS (VD AMOS, Košice)
 • [1986] Návrh robotického jazyka APR a implementácia syntaxou riadeného editora pre APR (Katedra technickej kybernetiky EF VŠT Košice )
 • [1986] DIFSIM - návrh a implementácia simulačného systému pre spojité dynamické systémy (Katedra technickej kybernetiky EF VŠT Košice )
 • [1984] Projekt podsystému RJ MRS - Monitor riadiacej jednotky pre mobilný robotický systém (ZŤS EVU Dubnica)
 • [1982] Návrh a implementácia jazyka MICRO pre popis systémov na základe jazyka registrových prenosov (Katedra technickej kybernetiky EF VŠT Košice)

Knihy
 • [2001] Ján Kollár, Zděnek Havlice: Technológia jazykových systémov. Academic Press elfa s.r.o, Košice, 2001, monografia, ISBN 80-89066-12-7, 190pp.

Publikácie

Aktualne projekty


POD3ST projekt ESF
Last updated: 

Ďalšie záujmy