Bakalárske práce 2007/2008

1. do c. Ing. Ján Kollár, CSc. Kollár Kódovanie a dekódovanie textov Emília Pietriková
2. doc. Ing. Ján Kollár, CSc. Kollár Ochrana dokumentov kódovaním Peter Gábor
3. doc. Ing. Ján Kollár, CSc. Kollár Analýza duplicity v textových dokumentoch Tomáš Čop
4. doc. Ing. Ján Kollár, CSc. Bandáková Adaptívny preklad jazyka a vykonávanie cieľového kódu

Peter Andrejčák

Metodika spracovania

Semestrálne projekty spracovať ako rozpracované bakalárske práce s cieľom ujasnenia si všetkych, a to aj praktickych prístupov.

Všetky práce spracovať formálne v systéme LaTeX (pdftex)

Programy spracovať v jazyku Java pod prostredím Eclipse, u práce 4 aj v jazyku Haskell, pričom u tejto práce použiť metaobjektový prístup. U práce 3. je potrebné vytvoriť grafické klastre zhody.

Základný príklad (ako možné východisko) v jazyku Java je v adresári  Java Sample


Základné zdroje

Funkcionálny jazyk Hughs98 a prípadne aj základná literatúra pre práce 1, 2, 4.(pozor, základnú literatúru len osobne u vedúceho práce)

Príklad nereflexivneho a adaptívneho jazyka v dvoch podadresároch ako aj draft Kollar.pdf najmä pre prácu 4, ale možno užitočné aj pre 1. a 2.

Huffmanov strom kódovania, aktuálny pre práce 1. a 2., ale obsahuje aj zdrojové texty v LaTeXu, ako možná šablóna spracovania pre všetky práce.

Java a Eclipse, ako aj zdroje literatúry, najmä citeseer

Literatúra má byť uvedená v úplnej forme, viď Kollar.pdf, nie ako odkaz na  stránku WEB. Odkaz na stránku WEB možno dávať iba výnimočne, ak nie je možné zistiť pôvodný zdroj.

Spôsob uvádzania literatury v LaTeXu: Pomocou \cite{autor} v texte a so zoznamom literatúry v tvare

\begin{thebibliography}

\bibitem{autor}

\end{thebibliography}