A method of adaptive text processing presented in this paper exploits typesetting system LaTeX. Essentially, the goal is to prepare correct LaTeX source files without any knowledge of LaTeX command, using the production tool, being currently developed - an adaptive text editor (ATE).  ATE is an open language system. Its text source files consists of hidden, visible and modifiable text areas that are terminal symbols of a language, which is a subset of LaTeX. LL(1) grammar of this language is defined  incrementally. The defined grammar is a part of ATE scheme.

Keywords: Text processing, typesetting, LaTeX, open systems, syntax driven editing, text generalization, context-free languages, LL(1) parsing  

V tomto článku je uvedená metóda adaptívneho spracovania textu na báze typografického systému LaTeX. Cieľom je príprava správnych zdrojových súborov LaTeXu bez znalostí príkazov LaTeXu, pomocou prostriedku, ktorý je v súčasnosti vo vývoji - adaptívneho textového editora (ATE). ATE je otvorený jazykový systém. Jeho zdrojové texty pozostávajú zo skrytých, viditeľných a modifikovateľných textových oblastí, ktoré sú terminálnymi symbolmi podmnožiny jazyka LaTeX. Gramatika tohto jazyka LL(1) je definovaná inkrementálne a je súčasťou schémy editora ATE.
 
Kľúčové slová: Spracovanie textu, kníhtlač, LaTeX, otvorené systémy, úprava textu riadená syntaxou, zovšeobecnenie textu, bezkontextové jazyky, analýza LL(1)