This paper is devoted to manipulating the state in process functional language (PFL) using monadic approach [13,19], preserving at the same time the visibility of memory cells. Instead of exploiting just pure functional expressions, as it is done in Haskell, balanced binding of functional and state aspects of computation in PFL using monads is presented. Monadic approach in PFL is partial in the sense that it may be exploited at any hierarchical level of computation, concentrating to the points in which state manipulation and pure functional evaluation are switched. From this point of view, this paper contributes to a systematic joining of function and state aspects of computation.

Keywords: Programming paradigms, imperative functional programming, aspect oriented programming, implementation principles, programming environments, control driven dataflow, referential transparency, side effects.

Článok je venovaný manipulácii stavu v procesnom funkcionálnom jazyku (PFL) pomocou monadického prístupu, zachovávajúc zároveň viditeľnosť pamäťových buniek. Namiesto využitia iba čistých funkcionálnychj výrazov, ako je to v jazyku Haskell, je ukázaná vyvážená väzba aspektu funkcie a stavu výpočtu v PFL, a to pomocou monád. Monadický prístup v jazyku PFL je čiastočný v tom zmysle, že môže byť využitý na rôznych úrovniach výpočtu, koncentrujúc sa na body v ktorých manipulácia stavu a funkcionálny výpočet je prepínaný. Z tohto hľadiska je tento článok príspevkom k systematickému spojeniu funkčného a stavového aspektu výpočtu.

Keywords: Paradigmy programovania, imperatívne funkcionálne programovanie, aspektové programovanie, princípy implementácie, programové prostredia, riadený tok údajov, referenčná transparentnosť, vedľajšie účinky.