A process functional paradigm prevents the use of assignments in programs, at the same time providing full power of both functional and imperative languages to a programmer. PFL - an experimental process functional language, originally developed as a programming language, seems to be promising to integrate the implementation requirements for any language aimed to von Neumann computer architectures.
As we hope, PFL  may serve as a unified implementation language in the future. That is why the formalized definitions of environments presented in this paper are useful and constructive for further development of PFL as a minimal superset of programming languages currently being used in a  practice.


Keywords: Programming paradigms, applicative programming, process functional programming, explicit and implicit environments, object and modular environments,  environmental application, referential transparency, side effects

Paradigma procesného funkcionálneho programovania zabraňuje použitiu príkazov priradenia v programoch, a zároveň poskytuje programátorovi všetky možnosti tak funkcionálnych ako aj imperatívnych jazykov. PFL je experimentálny procesný funkcionálny jazyk,  a pôvodne bol vyvinutý ako programovací jazyk. Zdá sa však, že by mohol integrovať implementačné požiadavky akéhokoľvek jazyka pre von  neumannovské architektúry počítačov. Veríme, že PFL sa môže v budúcnosti stať unifikovaným implementačným jazykom. Preto sú formalizované definície prostredí uvedené  v tomto článku užitočné a konštruktívne pre ďalší vývoj PFL ako minimálnej nadmnožiny programovacích jazykov používaných v praxi.

Kľúčové slová: Paradigmy programovania, aplikatívne programovanie, procesné funkcionálne programovanie, explicitné a implicitné prostredie, objektové a modulárne prostredie, aplikácia v prostredí, referenćná transparentnosť, vedľajšie účinky