In PFL - an experimental process functional programming language the imperative computation and the functional evaluation are clearly separated in a well-balanced manner. Neither environment variables nor assignments are used in PFL expressions that still manipulate the state using both explicit and implicit environments. In this way PFL extends to both imperative and functional languages, preserving the ability for reasoning about the programs and systems  in terms of expressions. In this paper we concentrate to expressing the imperative programs in a purely functional manner using just implicit environments, which is semantically equivalent to that used in imperative functional languages. However, the implicit environment in PFL is visible, providing the strong feedback about the implementation to a user.


V experimentálnom procesnom funkcionálnom jazyku imperatívny a funkcionálny výpočet sú oddelené vyváženým spôsobom. Napriek tomu, že vo výrazoch PFL sa nevyskytujú ani premenné prostredia, ani  priradenia, tieto výrazy  sú schopné meniť stav výpočtu v explicitných a implicitných prostrediach. Týmto spôsobom PFL zahŕňa rovnako imperatívne, ako aj funkcionálne jazyky, zachovávajúc možnosť odvodzovanaia a dokazovania správnosti programov a systémov na základe výrazov. V tomto článku sa koncentrujeme na vyjadrenie imperatívnych programov čistým funkcionálnym spôsobom použitím výlučne implicitných prostredí, čo je sémanticky ekvivalentné imperatívnym funkcionálnym jazykom. Implicitné prostredie je však v PFL viditeľné, dávajúc silnú väzbu o implementácii používateľovi.