lazystate

Stav systému je v jazyku PFL vyjadrený zrozumiteľným spôsobom. Vychádzajúc z teórie monád a transformátorov stavov definujeme koncepciu prostredia premenných pre PFL. Potom uvádzame spôsob, ktorým sú stavové systémy opísané pomocou monád v jazyku Haskell. Napokon ukazujeme náš prístup k ovládaniu stavu na základe požiadaviek v jazyku PFL, ako nevyhnutného základu pre vyhodnotenie efektívnosti implementácie PFL v sekvenčnom a paralelnom prostredí.

procesný funkcionálny jazyk, imperatívne funkcionálne programovanie, stavový výpočen na základe požiadavky, premenné prostredia, monády, stavové transformátory, Haskell


The state of a system is expressed using PFL - a process functional language in an easily understandable manner. Coming out from monad and state transformers theory we define our concept of PFL variable environment. Then we introduce the style in which stateful systems are described using monads in pure lazy functional language Haskell. Finally, we describe briefly our approach to lazy state manipulation in PFL, as an inevitable basis for evaluating the efficiency of  implementation of PFL for both sequential and parallel environments.


process functional language, imperative functional programming, lazy state evaluation, environment variables, monads, state transformers, Haskell