Kniha je zameraná na návrh jazykov rozpoznateľných metódou zhora nadol. Vysvetľuje vzťah medzi štruktúrou a významom jazyka, ako aj medzi spôsobom definície jazyka a metódami syntaktickej analýzy. Na príklade realizácie interpretátora ilustruje efektívny praktický postup pri konštrukcii. Významnou časťou je zotavenie pri výskyte syntaktickej chyby, umožňujúce systematické spracovanie syntakticky nesprávnych programov. Záverečná kapitola je venovaná prehľadu postupov pri kompilácii - preklade vyšších programovacích jazykov do strojového jazyka. Praktické uplatnenie týchto postupov je však podmienené poznaním sémantiky vyššdích programovacích jazykov. Preto je na sémantiku kladený veľký dôraz.

The book is devoted to the design of  programming languages using top-down analysis. The mutual relation between the language syntax and its semantics, as well between the language definition and an appropriate method of the syntactic analysis is explained. The efficient practical approach is illustrated using simple interpreter. A meaningful part of the book is error recovery, which makes the systematic processing of syntactically incorrect programs possible.  The last chapter is devoted to the methods of the compilation - the translation of high-level programming languages to target machine language. However, the practical use of these methods is determined by the knowledges of the semantics of high-level programming languages. That is why big attention is paid to the semantics.