Ján Kollár: Process functional paradigm and Aspect oriented programming, III. Internal Scientific Conference of FEII, Košice, May 28, 2003, pp.31-32

This paper presents briefly the results having been reached in framework of VEGA project No. 1/8134/01 Binding the process functional language to MPI as well as future reseacrh directions. Currently the work on the implementation of a process functional language is being finished. As a promising application area for this language in the future seems to be aspect oriented programming based on weaving multiple aspects of complex software systems.


V tomto článku sú stručne uvedené výsledky dosiahnuté v rámci riešenia projektu  VEGA No.1/8134/01 Väzba procesného funkcionálneho jazyka na MPI ako aj ďalšie smery výskumu. V súčasnosti končia práce na implementácii procesného funkcionálneho jazyka. Jeho sľubnou aplikačnou oblasťou v budúcnosti sa ukazuje aspektové programovanie založené na spájaní viacerých aspektov zložitých softvérových systémov.