A process functional paradigm is based on applications of processes and functions instead of assignments. The imperative computation and the functional evaluation are clearly separated in a well-balanced manner, providing the strong feedback about the implementation to a user.  
In this paper we present the unified approach to explicit and implicit environments in PFL - an experimental process functional language, as a uniform basis for approved implementation extensible by additional specification.  PFL environmental concept is the generalized implementation substance, which can be found in many programming languages exploiting the large variety of programming paradigms. Environment variables do not occur in expressions, being still visible to a programmer either in PFL textual form or in an equivalent form of control driven data flow graphs. The approach is promising for reasoning about the functional correctness and predicting the behavior of  systems.

Keywords Programming paradigms, implementation principles, explicit and implicit environments, environmental application, control driven dataflow, referential transparency, side effects.


Procesná funkcionálna paradigma je založená na aplikácii procesov a funkcií namiesto priradení. Imperatívny výpočet a funkcionálny  výpočet sú jasne oddelené vyváženým spôsobom, poskutujúc používateľovi silnú spätnú väzbu o implementácii.
V tomto článku uvádzame unifikovaný prístup k explicitnýcm a implicitným prostrediam v experimentálnom procesnom funkcionálnom jazyku PFL ako uniformný základ pre odôvodnenú implementáciu rozšíriteľnú prídavnou špecifikáciou. Koncepcia prostredí v PFL je zovšeobecnenou  podstatou implementácie, ktorú možno nájsť v mnohých programovacích jazykoch využívajúcich rôznorodé paradigmy programovania. Premenné prostredia, hoci sa nevyskytujú vo výrazoch, ostávajú predsa viditeľné  programátorovi buď v textovej forme jazyka PFL alebo vo forme grafov riadeného toku údajov. Tento prístup je perspektívny z hľadiska  odvodzovania a dokazovania správnosti chovania systémov.

Kľúčové slová: Paradigmy programovania, princípy implementácie, explicitné a implicitné prostredia, aplikácia v prostredí, riadený tok údajov, referenčná transparentnosť, vedľajšie účinky.