Monografia sa zaoberá metódami analýzy a prostriedkami implementácie určenými pre výkonné paralelné výpočty. Tieto výpočty s vysokým stupňom paralelizmu sú nevyhnutnou súčasťou modelovania a simulácie zložitých technických, fyzikálnych a biologických systémov. Možnosti využitia paralelizmu vo vzťahu na jednotlivé typy počítačových architektúr, vzájomná súvislosť paralelných problémov a paralelných algoritmov a charakteristiky výkonnosti paralelných výpočtov tvoria základ pre návrh a implementáciu aplikácií v prostredí počítačových klastrov a superpočítačov. Metódy dekompozície paralelných problémov a modely programovania tvoria praktickejšiu časť monografie, ktorej cieľom je umožniť čitateľovi orientovať sa pri výbere vhodných algoritmov z hľadiska využitia paralelizmu a realizovať matematické modely vo forme programov, a to buď na základe modelu údajového paralelizmu alebo na základe modelu odovzdávania správ. Metodológia a prostriedky štandardu MPI uvádzajú čitateľa do praxe výkonných paralelných výpočtov.


Book deals with the methods of analysis of high performance computations ad the tools for its implementation. These computations with the high degree of parallelism are an inevitable part of modelling and simulation of complex technical, physical an biological systems. The opportunity of exploiting parallelism with respect to the types of computer architectures,  a mutual relation of parallel problems and parallel algorithms and the characteristics of efficiency of parallel computation are the basis for the design and implementation of applications in computer cluster and supercomuting environments. The methods of decomposition form more practical part of the book. The goal is to provide good orientation to a reader, when selecting an appropriate algorithm and to develop his application based ether on the data parallel or message passing model of computation. The methodology and the tools of the MPI standard are presented to introduce the praxis of high-performance computing.