Branislav Sobota

Academic degrees:
doc. Ing., PhD.
Job Title:
Associate professor
Assignment:
Teacher
E-mail:
Branislav.Sobota at tuke.sk
Phone:
+421 55 602 2563
Fax:
+421 55 63 301 15
Room:
527B


Address:
Technical University of Košice

Faculty of Electrical Engineering and Informatics

Department of Computers and Informatics

Letná 9

042 00  Košice

Slovak RepublicConsulting hours:  Monday 10.00-12.30

Subjects
  • Introduction into programming and networks
  • Computer graphics
  • Virtual-reality systems


Research  interests
  • Virtual reality and computer graphics.
  • parallel computing.
  • e-learning and internet technologies.

Membership
  • a member of Slovak Informatics Society
  • a member of Slovak Society for Applied Cybernetics and InformaticsProjects

1.   Sobota, B. - Tomáš, M. - Valigurský, M. – Galovský, R.: Virtuálno-realitný projekt "INSIDE" – virtualizácia židovskej synagógy Trnavská galéria J. Koniarka, v spolupráci s firmou DIGIMAT s.r.o. Martin, Trnava, november 1996

2.   spolupráca s firmou EuroMedia s.r.o. Žilina, účasť na výstave COFAX'96, predstavenie vizualizačného programu v spolupráci s datovou prilbou, Bratislava, jún 1996

3.   spolupráca s firmou Virtual Reality Systems s.r.o. Praha, účasť na výstave INVEX'96, predstavenie vizualizačného programu v spolupráci s datovou prilbou a datovej rukavice, Brno, október 1996

4.   Sobota, B. - Tomáš, M. - Valigurský, M.: Virtuálno-realitný systém PROLAND, v spolupráci s nadáciou NAFYM IUVENTA, vystavované na ESI'97, Johanesburg, Južná Afrika, 5.7-13.7 1997

5.   Šujanský, M. - Telepovská, H. – Fašianok, Ľ. – Havlice, Z. – Korečko, Š. - Sobota, B.: Informačný systém Zákazková výroba; VHČ projekt informačného systému v spolupráci s ZŤS VVU Košice, Košice, Slovensko, 2002

6.   člen riešiteľského kolektívu VEGA č. 1/2321/95: Implementácia funkcionálnehio jazyka v paralelných počítačových architektúrach paradigmy MIMD, 1995-1997, vedúci projektu prof. Jelšina

7.   zástupca vedúceho projektu VEGA č. 1/5264/98: Vývoj výkonného výpočtového systému na riešenie úloh virtuálnej reality, 1998-2000, vedúci projektu prof. Jelšina

8.   člen riešiteľského kolektívu VEGA č. 1/5240/98: Špecializované výpočtové prostredie na báze paralelných počítačových systémov s architektúrou data-flow, 1998-2000, vedúci projektu prof. Jelšina

9.   člen riešiteľského kolektívu VEGA č. 1/6278/99: Metódy a prostriedky tvorby distribuovaných programov s ich verifikáciou na distribuovanom systéme virtuálnej univerzity, 1999-2001, vedúci projektu prof. Krokavec

10.   člen riešiteľského kolektívu VEGA č. 1/8134/01: Väzba procesného funkcionálneho jazyka na MPI, 2001-2003, vedúci projektu doc. Kollár

11.   člen riešiteľského kolektívu VEGA č. 1/9027/02: Výskum paralelných architektúr špecializovaných vysokovýkonných počítačových systémov: architektonické riešenie, metódy hodnotenia, simulácie a aplikácie, 2002-2004, vedúci projektu prof. Jelšina

12.   člen riešiteľského kolektívu Inštitucionálny výskum č. 4430: Metodológia tvorby informačných metasystémov, 2003-2005, vedúci projektu doc. Kollár

13.   člen riešiteľského kolektívu Inštitucionálny výskum č. 4423: Laboratórium počítačového inžinierstva, 2003-2005, vedúci projektu doc. Bača

14.   člen riešiteľského kolektívu VEGA č. 1/1064/04: Simulácia architektúr paralelných počítačových systémov, metódy ich špecifikácií, vývojových technológií a implementácie, 2004-2006, vedúci projektu doc. Vokorokos

15.   člen riešiteľského kolektívu VEGA č. 1/2174/05: Výskum výkonných paralelných výpočtových prostredí na riešenie výpočtových procesov v špecializovaných aplikačných oblastiach: teória, modely, simulácia, hodnotenie, aplikačné určenie, 2005-2007, vedúci projektu prof. Jelšina

16.   vedúci projektu VEGA č. 1/3136/06: Výskum aplikácii paralelných, distribuovaných a sieťových počítačových systémov na riešenie výpočtových procesov v oblasti spracovania rozsiahlych grafických údajov, 2006-2008

17.   člen riešiteľského kolektívu VEGA 1/4071/07: „Bezpečnostné architektúry heterogénnych distribuovaných a.paralelných výpočtových systémov a dynamických počítačových síl.odolných proti prieniku.“, 2007-2009, vedúci projektu prof. Vokorokos

18.   člen riešiteľského kolektívu APVV-0073-07: „Metódy identifikácie a analýzy bezpečnostných ohrození v architektúrach distribuovaných počítačových systémov a dynamických sietí.“, 2008-2010, vedúci projektu prof. Vokorokos

19.   vedúci projektu VEGA č. 1/0646/09: Riešenie úloh spracovania rozsiahlych grafických údajov v prostredí paralelných, distribuovaných a sieťových počítačových systémov. 2009-2011

20.   člen riešiteľského kolektívu VEGA No. 1/0026/10: " Modelovanie a simulácia bezpečnostných útokov v distribuovanom výpočtovom prostredí a sieťach.", 2010-2011, vedúci projektu prof. Vokorokos

21.   člen riešiteľského kolektívu APVV-0008-10: „Modelovanie, simulácia a implementácia architektúr vysokopriepustných nástrojov sieťovej bezpečnosti s podporou GPGPU, 2010-2011, vedúci projektu prof. Vokorokos

22.   vedúci témy, člen riešiteľského kolektívu, kód projektu: ITMS-26220120020: Centrum informačných a komunikačných technológií pre znalostné systémy (projekt z Operačného programu Výskum a vývoj prijatý na základe výzvy OPVaV-2008/2.1/01-SORO), 05/2009-01/2012, koordinátor: prof. Kocur

23.   člen riešiteľského kolektívu – odborný riešiteľ II, kód projektu: ITMS-26220120030: Rozvoj Centra informačných a komunikačných technológií pre znalostné systémy (projekt z Operačného programu Výskum a vývoj prijatý na základe výzvy OPVaV-2009/2.1/02-SORO) 04/2010-04/2013, koordinátor: prof. Kocur

24.   člen riešiteľského kolektívu, kód projektu: ITMS-26110230018: "Balik inovativnych prvkov pre reformu vzdelavania na TUKE", (projekt z Operačného programu Vzdelávanie prijatý na základe výzvy OPV-2009/1.2/01-SORO) 06/2010-02/2013, koordinátor: prof. Raschman

25.   člen riešiteľského kolektívu, kód projektu: ITMS-26220220123: IT4KT - Informačné technológie pre prenos znalostí (projekt z Operačného programu Výskum a vývoj prijatý na základe výzvy OPVaV-2009/2.2/04-SORO) 12/2010-04/2013, koordinátor: doc. Havlice

26.   KEGA
Books

1. Počítačom podporované inžinierstvo v elektrotechnike pomocou systému OrCAD / Branislav Sobota - 1. vyd - Košice : ZENIT, - 1990. - 130 s.

2. Základy práce s PC : Mám PC, čo s ním ? : príručka kurzu výpočtovej techniky / Branislav Sobota - 1. vyd - Košice : Zenit - Press, - 1992. - 91 s. - ISBN 80-7143-012-0.

3. Systémy CAD : návody na cvičenia / Branislav Sobota - 1. vyd - Košice : EF TU, - 1992. - 99 s. - ISBN 80-7099-171-8.

4. Abeceda OrCADu / Branislav Sobota - 1. vyd - České Budějovice : KOPP, - 1993. - 189 s. - ISBN 80-901342-3-8.

5. ABC o PC / Branislav Sobota - 3. vyd - Košice : IBIS Publishing, - 1994. - 224 s. - ISBN 80-967063-3-0.

6. ABC o PC / Branislav Sobota - 1. vyd - Košice : bono, - 1994. - 184 s. - ISBN 80-967063-1-4.

7. ABC o PC / Branislav Sobota - 2. vyd - Košice : bono, - 1994. - 224 s. - ISBN 80-967063-2-2.

8. Počítačová grafika a jazyk C / Branislav Sobota - 1. vyd - České Budějovice : KOPP - 1995. - 272 s. - ISBN 80-85828-52-9.

9. ABC o PC'96 / Branislav Sobota - Košice : Ibis publishing, - 1996. - 250 s. - ISBN 80-967063-8-1.

10. Grafické formáty / Branislav Sobota, Ján Milián - 1. vyd - České Budějovice : KOPP, - 1996. - 157 p. - ISBN 80-85828-58-8.

11. Grafické editory / Branislav Sobota, Lucia Miliánová, J8n Milián - 1. vyd - České Budějovice : KOPP, - 1997. - 237 s. - ISBN 80-85828-79-0.

12. Počítačová grafika / Branislav Sobota - 1. vyd - Košice : Elfa, - 1997. - 185 s. - ISBN 80-88786-57-6.

13. ABC o PC 99 / Branislav Sobota - 5. upr. vyd - Košice : Oriens, - 1999. - 256 s. - ISBN 80-88828-14-7.

14. Počítačová grafika - riešenie viditeľnosti / Branislav Sobota - 1. vyd - Košice : ANIMA, - 1999. - 48 s. - ISBN 80-968167-6-4.

15. Microsoft Windows 98 do vrecka / Branislav Sobota - 1. vyd - Košice : ANIMA, - 1999. - 64 s. - ISBN 80-968245-0-3.

16. Počítače a ich sieťové služby 2 : učebné texty pre bakalárske štúdium: Projektovanie a prevádzka informačných systémov / Branislav Sobota - Košice : TU, - 1999. - 95 s.

17. Počítač v kocke / Branislav Sobota - Košice : Pezolt PVD, - 2000. - 285 s. - ISBN 80-88797-11-X.

18. Počítače a ich sieťové služby / Branislav Sobota - Košice : Elfa, - 2000. - 202 s. - ISBN 80-88964-46-6.

19. Počítačová grafika - Fraktály / Branislav Sobota - Košice : elfa, - 2000. - 64 s. - ISBN 80-88964-50-4.

20. Počítačová grafika : učebnica dištančného vzdelávania / Branislav Sobota - Košice : TU, - 2000. - 185 s. - ISBN 80-7099-514-9.

21. ABC o PC 2001 / Branislav Sobota - 6. upr. vyd - Košice : Oriens, - 2001. - 266 s. - ISBN 80-88828-21-X.

22. Projektovanie a prevádzka informačných systémov : HG.2 Pracovný zošit / Branislav Sobota - Košice : Elfa, - 2001. - 104 s.

23. Internet v podnikovej praxi / Branislav Sobota - Košice : Elfa, - 2001. - 109 s.

24. Projektovanie a prevádzka informačných systémov : HG2. Pracovný zošit./ Branislav Sobota - Košice : Elfa, - 2002. - 104 s..

25. Počítače a ich sieťové služby / Branislav Sobota - Košice : Elfa, - 2002. - 216 s. - ISBN 80-89066-42-9.

26. Internet v podnikovej praxi / Branislav Sobota, Jaroslav Porubän - Košice : Elfa, - 2003. - 122 s..

27. Počítače a ich sieťové služby / Branislav Sobota - Košice : Elfa, - 2003. - 220 s. - ISBN 80-89066-69-0.

28. ABC o PC / Branislav Sobota - Košice : Oriens, - 2003. - 280 s. - ISBN 80-88828-29-5.

29. Architektonické riešenie počítačového systému data flow KPI / Milan Jelšina a kol. - 1. vyd - Košice : elfa, - 2004. - 214 s. - ISBN 80-89066-86-0.

30. Sieťové služby a Internet / Valéria Novitzká, Marek Paralič, Branislav Sobota - Košice : TU-FEI, - 2004. - 173 s.. - ISBN 80-89066-92-5.

31. Informačné technológie / Branislav Sobota - 1. vyd. - Košice : Elfa, - 2006. - 172 s. - ISBN 80-8086-045-9.

32. Úvod do programovania a sietí / Valéria Novitzká, Marek Paralič, Branislav Sobota - 1. vyd - Košice : Elfa, - 2008. - 299 s. - ISBN 978-80-8086-096-7.

33. Aplikácie paralelných, distribuovaných a sieťových počítačových systémov na riešenie výpočtových procesov v oblasti spracovania rozsiahlych grafických údajov / Branislav Sobota ... [et al.] - 1. vyd - Košice : elfa, - 2009. - 178 s. - ISBN 978-80-8086-103-2.

34. Neuniformné racionálne B-spline a modelovanie v počítačovej grafike / Branislav Sobota - 1. vyd - Košice : Elfa - 2011. - 96 s.. - ISBN 978-80-8086-180-3.

35. Úvod do programovania a sietí / Branislav Sobota ... [et al.] - 2. vyd - Košice : elfa - 2011. - 372 s. - ISBN 978-80-8086-186-5.

36. Riešenie úloh spracovania rozsiahlych grafických údajov v prostredí paralelných počítačových systémov / Branislav Sobota ... [et al.] - 1. vyd - Košice : Edičné stredisko, UK TU, - 2012. - 378 s. - ISBN 978-80-553-0864-7.
PublicationsOther interests

cycling, swimmingLast updated: