Ing. Stanislav Šuba

Zaradenie:
odborný asistent

Funkcia:
vysokoškolský učiteľ, Správca laboratórií KPI
E-mail:
Stanislav.Suba at tuke.sk
Telefón:
055/602 2566
Fax:
055/63 301 15
Miestnosť:
530B


Adresa:
Technická univerzita v Košiciach

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Katedra počítačov a informatiky

Letná 9

042 00  Košice

Slovenská republika Konzultačné hodiny:  Štvrtok 11.00 - 13.00


 Cvičenia z predmetov

 Zameranie výskumu
 • Architektúry paralelných počítačových systémov - počítačové architektúry riadené tokom údajov
 • Návrh a konštrukcia prvkov počítačových systémov a počítačových sietí
 • Projektovanie počítačových systémov s aspektom kvality
 • Počítačové inžinierstvo
 • Elektronické multimediálne vzdelávanie

 Členstvo
 • Slovenská spoločnosť pre aplikovanú kybernetiku a informatiku  (SSAKI)

 Projekty

 • [2010-2012] "Informačné technológie pre transfer znalostí - IT4KT" (Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe) - člen rieš. kolektívu (HW infraštruktúra)
 • [2009-2012] VEGA 1/1646/09 "Riešenie úloh spracovania rozsiahlych grafických údajov v prostredí paralelných, distibuovaných a sieťových počítačových systémov" - člen riešiteľského kolektívu
 • [2005-2007] KEGA "Sieť virtuálnych laboratórií pre riadenie reálnych systémov" - člen rieš. kolektívu
 • [2004-2012] "Laboratórium počítačového inžinierstva" - člen riešiteľského kolektívu
 • [2004-2006] VEGA 1/1064/04 "Simulácia architektúr paralelných počítačových systémov, metódy ich špecifikácií, vývojových technológií a implementácie" - člen riešiteľského kolektívu
 • [2004] "Rozvoj učební a laboratórií počítačového inžinierstva a informatiky (RULPI)" - člen rieš. kolektívu
 • [2003-2004] VEGA 1/9027/02 "Výskum paralelných architektúr špecializovaných vysokovýkonných počítačových systémov: architektonické riešenie, metódy hodnotenia, simulácie a aplikácie, 2002-2004" - člen rieš. kolektívu
 • [2002-2003] "Laboratórium softvérového inžinierstva" - člen rieš. kolektívu
 • [2002-2003] "Laboratórium informačných systémov" člen rieš. kolektívu
 • [1999-2012] "Sieťový akademický program CISCO" - lektor LCNA
 •  
 • [1994] "Prepojenie lokálnej počítačovej siete na celoškolskú sieť" - člen rieš. kolektívu
 • [1993] "Lokálna počítačová sieť KPI" - člen rieš. kolektívu
 •  
 • [1980] "Projekt nasadenia počítačového systému RPP 16 pre dispečerské riadenie v podmienkach KP VSE - Rozvodný závod VSE Košice" - Ved. proj. M. Jelšina, KTK EF, VŠT, Košice. - člen rieš. kolektívu

  Publikácie Univerzita tretieho veku (U3V)

 • [2006- ] Garant odboru Informatika a informačné technológie

 Laboratóriá KPI


 Ďalšie záujmy a aktivity


Last updated: