Laboratórium informatiky a počítačových jazykov

Členovia oddelenia

 1. Ing. Jaroslav Porubän, PhD. vedúci oddelenia
 2. prof. Ing. Štefan Hudák, DrSc.
 3. prof. Ing. Ján Kollár, CSc.
 4. doc. RNDr. Valerie Novitzká, PhD.
 5. Ing. Slavomír Šimoňák, PhD.
 6. Ing. Martin Tomášek, PhD.
 7. Ing. Peter Václavík, PhD.
 8. Ing. Štefan Korečko
 9. Ing. Attila N. Kovács, interný doktorand
 10. Ing. Róbert Hužvár, interný doktorand
 11. Ing. Michal Forgáč, interný doktorand
 12. Ing. Anita Verbová, interný doktorand
 13. Ing. Jana Bandáková, interný doktorand
 14. Ing. Viliam Slodičák, interný doktorand

Oblasti výskumu
 • Abstraktné stroje a modely vypočítateľnosti
 • Formálne metódy pre návrh a analýzu diskrétnych systémov (automaty, Petriho siete, procesné algebry, B AMN)
 • Implementácia transformácií formálnych metód
 • Analýza časovej stavovej dosiahnuteľnosti v časovo-kritických systémoch
 • Integrácia formálnych metód
 • Formálne špecifikácie diskrétnych systémov a ich dekompozícia
 • Návrh a analýza diskrétnych systémov
 • Špecifikačné jazyky
 • Teória programovania
 • Teória typov
 • Paradigmy programovania (modulárna, objektová, funkcionálna, imperatívna funkcionálna, procesná funkcionálna, aspektová)
 • Návrh programovacích jazykov
 • Otvorené a adaptívne programové systémy
 • Implementácia funkcionálnych programovacích jazykov
 • Paralelné a distribuované programovanie, systémy reálneho času
 • Výpočty vysokého výkonu, MPI
 • Profilácia programov
 
Laboratórium softvérového inžinierstva

Členovia oddelenia
 1. Ing. Marek Paralič, Phd., vedúci oddelenia
 2. Ing. Branislav Sobota, PhD.
 3. Ing. Ladislav Samuelis, CSc.
 4. Ing. Ondrej Pločica

Oblasti výskumu
 • Formálna špecifikácia distribuovaných systémov
 • Formálne špecifikácie komunikujúcich a mobilných systémov
 • Distribuované programovanie na báze mobilných agentov
 • Multi-agentové systémy
 • Technológia programových agentov
 • Paradigmy mobilného kódu
 • Vývoj softveru na báze komponentov
 • Technológie jazyka Java
 • Implementácia jazykov umelej inteligencie
 • Systémy otvoreného a dištančného vzdelávania
 • Počítačová grafika
 • Virtuálna realita

Laboratórium informačných systémov

Členovia oddelenia
 1. Ing. Henrieta Telepovská, PhD. vedúca oddelenia
 2. doc. Ing. Zdeněk Havlice, CSc.
 3. doc. Ing. Milan Šujanský CSc.  
 4. Ing. Igor Sivý, CSc.  
 5. Ing. Ján Genči, PhD.  
 6. Ing. Daniel Mihályi
 7. Ing. Csaba Szabó
 8. Ing. Iveta Adamuščinová, interný doktorand
 9. Ing. Ján Kunštár, interný doktorand
 10. Ing. Miroslav Beličák, interný doktorand
 11. Ing. Martin Révés, interný doktorand

Oblasti výskumu
 • Metódy, nástroje a metodológie analýzy a návrhu programových systémov
 • Modelovanie a prototypovanie programových systémov
 • Systémy CASE a Meta-CASE
 • Návrh formálnych textových a grafových jazykov
 • Modelovanie a simulácia systémov
 • Návrh systémov CAD (systémy pre počítačovú podporu inžinierskych prác).
 • Softérové architektúry
 • Matematické modelovanie informačných systémov
 • Objektovo-orientovaný návrh informačných systémov
 • Bezpečnosť informačných systémov
 • Informačné systémy v riadení
 • Rozšírené databázové technológie
 • Znalostné systémy
 • Integrované prostredia pre podporu softvérových projektov
 
Laboratórium počítačových sietí

Členovia oddelenia
 1. Ing. František Jakab, PhD. vedúci oddelenia
 2. doc. Ing. Ján Bača, CSc.
 3. Ing. Juraj Giertl
 4. Ing. Katarína Kleinová
 5. Ing. Miroslav Biňas
 6. Ing. Peter Feciľák, interný doktorand
 7. Ing. Miroslav Michalko, interný doktorand

Oblasti výskumu
 • Návrh a konštrukcia prvkov počítačových systémov a počítačových sietí
 • Bezpečnosť prenosov v počítačových sieťach
 • Meranie, monitorovanie a vyhodnocovanie parametrov kvality služieb (QoS) v počítačových sieťach
 • Nové formy komunikácie na báze multimédií
 • Elektronické vzdelávacie systémy, inteligentné vzdelávacie systémy
 
Laboratórium počítačových architektúr a bezpečnosti

Členovia oddelenia
 1. Ing. Norbert Ádám vedúci oddelenia
 2. prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.  
 3. Ing. Anton Baláž
 4. Ing. Milan Hauliš
 5. Ing. Stanislav Šuba
 6. Ing. Vasiľ Vančík
 7. Ing. Branislav Madoš, interný doktorand
 8. Ing. Ján Perháč, interný doktorand
 9. Ing. Alžbeta Kleinová, interná doktorandka
 10. Ing. Martin Chovanec, interný doktorand
 11. Ing. Ondrej Látka, interný doktorand

Oblasti výskumu
 • Špecializované  paralelné architektúry
 • Paralelné počítače riadené tokom údajov (Data Flow)
 • Využitie princípy Data Flow pre diagnostiku paralelných počítačových systémov
 • Paralelné architektúry špecializovaných vysokovýkonných počítačových systémov
 • Metódy, simulácia a poruchy zložitých a paralelných počítačových systémov
 • Analýza a syntéza logických systémov
 • Diagnostika číslicových systémov
 • Formálne špecifikácie a dekompozícia systémov
 • Špecializované architektúry odolné voči poruchám
 • Projektovanie počítačových systémov s aspektom kvality
 • Diagnostika logických systémov
 • Simulácia číslicových a analogových obvodov

 

Copyright © KPI FEI TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice, Slovenská republika