ROK 2008

Vedeckovýskumné projekty
 • De/kompozičný návrh a analýza diskrétnych systémov na báze Petriho sietí
  Projekt VEGA No. 1/3140/06
  Doba riešenia: 2006-2008
  Vedúci projektu: prof. Ing. Štefan Hudák, DrSc.
 • Metódy a prostriedky pre tvorbu integrovaných distribuovaných aplikácií na báze ambientov - agentov vyššej úrovne
  Projekt VEGA No. 1/3135/06
  Doba riešenia: 2006-2008
  Vedúci projektu: Ing. Marek Paralič, PhD.
 • Výskum aplikácií paralelných, distribuovaných a sieťových počítačových systémov na riešenie výpočtových procesov v oblasti spracovania rozsiahlych grafických údajov
  Projekt VEGA No. 1/3136/06
  Doba riešenia: 2006-2008
  Vedúci projektu: Ing. Branislav Sobota, PhD.
 • Aspektovo orientovaná evolúcia zložitých softvérových systémov
  Projekt VEGA No. 1/4073/07
  Doba riešenia: 2007-2009
  Vedúci projektu: prof. Ing. Ján Kollár, CSc.
 • Bezpečnostné architektúry heterogénnych distribuovaných a paralelných výpočtových systémov a dynamických počítačových sietí odolných proti prieniku
  Projekt VEGA No. 1/4071/07
  Doba riešenia: 2007-2009
  Vedúci projektu: prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.
 • Spolupráca v oblasti návrhu a implementácie jazykových systémov
  Projekt APVV SK-CZ-0095-07
  Doba riešenia: 2008-2009
  Vedúci projektu: Ing. Porubän Jaroslav, PhD.
 • Metódy efektívneho prenosu informácie multimedialného charakteru: Vývoj multimediálnych komunikačných služieb novej generácie 
  Projekt VEGA 1/0525/08
  Doba riešenia: 2008-2010
  Vedúci projektu: Ing. František Jakab, PhD.
 • Životný cyklus a architektúry programových systémov založené na znalostiach
  Projekt VEGA No. 1/0350/08
  Doba riešenia: 2008-2010
  Vedúci projektu: doc. Ing. Zdeněk Havlice, CSc.
 • Behaviorálne kategorické modely pre zložité programové systémy
  Projekt VEGA No. 1/0175/08
  Doba riešenia: 2008-2010
  Vedúci projektu: doc. RNDr. Valerie Novitzká, PhD.

Vzdelávacie a rozvojové projekty
 • Sieťový akademický program Cisco – Regionálna akadémia na KPI FEI TU
  Projekt spolupráce s firmou Cisco Systems No 8250
  Doba riešenia: od roku 1999
  Koordinátor: Ing. František Jakab, PhD.
 • Učebné priestory s HiTech mobilnými a interaktívnymi technológiami – rozvojový projekt FEI TU
  Rozvojové projekty vysokých škôl financované v roku 2005 č. 214.
  Doba riešenia: od 2005
  Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Zdeněk Havlice, CSc.
 • International Cooperation in Computer Science
  CEEPUS projekt CII-HU-0019-01-0506 (H81)
  Doba riešenia: od 2005
  Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ladislav Samuelis, PhD.
 • Pokročilý systém na hodnotenie vedomostí
  Projekt KEGA No. 3/4174/06
  Doba riešenia: 2006-2008
  Vedúci projektu: Ing. Ján Genči, PhD.
 • Adaptive Information and Communication Technologies for Education of Visually Impaired Students in Ukraine
  Projekt TEMPUS JEP 26152 2005
  Doba riešenia: 2006-2008
  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Štefan Hudák, DrSc.
 • Virtuálne a e-mobility pre siete univerzít
  Projekt 6FP No. 2005-3867/001-001
  Doba riešenia: 2006-2008
  Koordinátor: Ing. Ladislav Samuelis, CSc.
 • Virtuálne laboratórium bezpečnosti počítačových systémov a sietí
  Projekt KEGA No. 3/4203/06
  Doba riešenia: 2006-2008
  Vedúci projektu: prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.
 • Podpora vzdelávania v 3. stupni štúdia orientovaná na znalostnú ekonomiku a spoločnosť založenú na vedomostiach (POD3ST)
  Projekt ESF ITMS 11230100457
  Doba riešenia: 2007-2008
  Vedúci projektu: doc. Ing. Zdeněk Havlice, CSc.
  Koordinátor: Ing. Igor Sivý, CSc.
 • Verification of Complex Networking
  Projekt NATO Linkage Grant  ES CLG 982698
  Doba riešenia: 2007-2008
  Vedúci projektu: prof. Ing. Štefan Hudák, DrSc.
 • EDINET  (E-learning in Distributed Data Network Laboratory)
  ERAZMUS  Project 134608-LLP-2007-1-FI-ERASMUS-EVC
  Duration: 2007-2009
  Co-ordinator: Ing. František Jakab, PhD.
 • Zavádzanie moderných technológií  a inovácia náplne predmetov pre externú formu študijného programu Informatika
  Projekt KEGA No. 3/5244/07
  Doba riešenia: 2007-2009
  Koordinátor: prof. Ing. Ján Kollár, CSc.
 • DSLAB: Inovačné laboratórium distribuovaných systémov
  KEGA project No. 3/5166/07
  Duration: 2007-2009
  Co-ordinator: Ing. Martin Tomášek, PhD.Copyright © KPI FEI TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice, Slovenská republika