TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC KATEDRY POČÍTAČOV A INFORMATIKY
PRE PRIJÍMACIE KONANIE NA DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM NA FEI TU v KOŠICIACH V AKADEMICKOM ROKU 2008/2009
V ŠTUDIJNOM PROGRAME INFORMATIKA
         
Bližšie informácie u školiteľov
         
  Školiteľ prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.
P.č. Témy dizertačných prác Forma štúdia
1 Bezpečnosť distribuovaných počítačových systémov s dôrazom na  sieťovú komunikáciu  Denná / Externá
2 Metódy detekcie prienikov v distribuovaných systémoch Denná / Externá
3 Rekonfigurácia systémov detekcie preniknutia Denná / Externá
4 Rekonfigurácia systémov detekcie porúch  Denná / Externá
5 Bezpečnosť šifrovacích protokolov s využitím adaptívnych metód inteligentných systémov Denná / Externá
6 Bezpečnosť algoritmov pre paralelné výpočty v distribuovaných počítačových systémoch GRID Denná / Externá
7 Správa a modelovanie bezpečnosti v dátových komunikačných sieťach Denná / Externá
8 Problém odolnosti voči poruchám v distribuovanom prostredí Denná / Externá
     
         
  Školiteľ prof. Ing. Ján Kollár, CSc.
P.č. Témy dizertačných prác Forma štúdia
1 Analýza a syntéza adaptívnych návrhových vzorov Denná / Externá
2 Metódy evolúcie softvéru na báze jazykového softvérového inžinierstva Denná / Externá
3 Generatívne metódy evolúcie softvéru založené na permanentnej zmene Denná / Externá
4 Metódy dynamického vývoja a adaptácie doménovo-špecifického jazyka Denná / Externá
5 Integrácia modelovania a programovania na báze metaúrovňovej reflexie Denná / Externá
6 Monadická adaptácia softvéru Denná / Externá
7 Dynamická syntéza adaptívneho jazyka Denná / Externá
     
         
  Školiteľ prof. Ing. Štefan Hudák, DrSc.
P.č. Témy dizertačných prác Forma štúdia
1 Verifikácia komplexných sieťových protokolov Denná / Externá
2 De/kompozičný návrh a analýza diskrétnych systémov na báze Petriho sietí Denná / Externá
3 Integrácia semiformálnych a formálnych metód špecifikácie systémov Denná / Externá
4 De/kompozičná analýza Petriho sietí Denná / Externá
5 Metódy verifikácie systémov (Model checking) Denná / Externá
6 Formálne špecifikácie pre časovo-kritické systémy Denná / Externá
     
         
  Školiteľ doc. RNDr. Valerie Novitzká, PhD.
P.č. Témy dizertačných prác Forma štúdia
1 Možnosti koalgebier pre popis správania dynamických systémov Denná / Externá
2 Behaviorálne modely programových systémov v pojmoch kategórií Denná / Externá
3 Behaviorálna sémantika synchrónnych a asynchrónnych procesov Denná / Externá
     
         
  Školiteľ doc. Ing. Zdeněk Havlice, CSc.
P.č. Témy dizertačných prác Forma štúdia
1 Integrácia znalostí o softvérových technológiách s projektovou databázou CASE systému Denná / Externá
2 Integrovanie projektových znalostí o systéme do architektúry softvérového systému Denná / Externá
3 Generovanie prototypov z abstraktných modelov systému Denná / Externá
4 Príspevok k metódam analýzy, návrhu a implementácie vložených systémov Denná / Externá
5 Aplikácia virtuálnej reality pre modelovanie požiadaviek na systém Denná / Externá
     
         
  Školiteľ doc. Ing. Ján Bača, CSc.
P.č. Témy dizertačných prác Forma štúdia
1 Modelovanie  a  správa kvality služieb v  komunikačných sieťach Denná / Externá
2 Efektívne metódy mediastrimingov na mobilné zariadenia Denná / Externá
3 Aplikácia modelov systémov s požadovanou kvalitou služieb s dôrazom na služby v širokopásmových komunikačných sieťach Denná / Externá
4 Interaktívne služby IPTV novej generácie Denná / Externá
5 Neinvazívne meranie a vyhodnocovanie prevádzkových parametrov sietí pre potrebu optimalizácie sieťovej prevádzky Denná / Externá
6 Riadiace a manažovacie systémy pre zabezpečovanie špecifických služieb prenosu informácií multimediálneho charakteru v reálnom čase Denná / Externá
7 Modely distribuovaných archívnych systémov pre prácu s multimédiami v reálnom čase Denná / Externá
8 Optimalizácia procesov riadenia multipouživateľských systémov Denná / Externá