LogoKPI     Informatika
EuroInfoCentrum

                       ...u nás sa variť nenaučíte, ale všetko ostatné áno. (Katedra počítačov a informatiky)

 

                 Absolventi bakalárskeho študijného programu Informatika nadobúdajú vedomosti, schopnosti a zručnosti v nasledujúcich oblastiach:

 

Metodológia

programovania

Programové a počítačové systémy

Špecializované

oblasti informatiky

-     algoritmizácia

-     strojovo-orientované jazyky

-     procedurálne jazyky

-     objektovo-orientované jazyky

-     funkcionálne programovanie

-     distribuované programovanie

-     architektúra počítačov a počítačových systémov

-     logické systémy

-     databázové systémy

-     operačné systémy

-     informačné technológie

-     počítačové siete

-     technológie budovania informačných systémov

 

Uplatnenie je vo všetkých druhoch podnikov a organizá­cií, ktoré závisia od informač­ných technológií s úlohami typu: nákup vhodného a kvalitného HW a SW, inštalácia a spravovanie zlo­žitého SW a systémov, konfigurovanie sietí a periférnych zariadení. Absolvent je tiež schopný samostatne vytvárať programové aplikácie malého rozsahu a zložitosti a podieľať sa v požadovanej kvalite na tvorbe veľkých systémov podľa presne stanoveného zadania.

Ucebna A509

Absolvovanie bakalárskeho študijného programu      Informatika je od akademického roku 2004/2005 predpokladom pre štúdium informatických študijných programov v druhom, inžinierskom stupni štúdia. K nim patria napr. študijné programy Informatika,  Softvérové inžinierstvo, Počítačové inžinierstvo a Umelá inteligencia.

 

UrlKPIVšetky dôležité informácie ohľadom možností štúdia Informatiky nájdete na www stránke

Katedry počítačov a informatiky:

 

Kontakt:  prof. Ing. Ján Kollár, CSc., vedúci katedry

                Letná 9, 042 00 Košice

                tel.: 055/602 2576, fax: 055/633 0115

                e-mail: Jan.Kollar@tuke.sk

MiniKPI
SchemaInformatika
                                                        image010.jpg
                                          SchemaInformatikaBC