Študijný program: Informatika

Vývojový diagram: alternativní postup: Študijný odbor:  9.2.1 Informatika
Stupeň štúdia:    2. (inžinierske štúdium)
Dĺžka štúdia:      2.roky
Garant štúdia:    prof. Ing. Ján Kollár, CSc.
image003.jpg

image004.gif

             Absolventi inžinierskeho študijného programu Informatika nadobúdajú vedomosti, schopnosti a zručnosti v nasledujúcich oblastiach:

 

Teoretické a praktické základy informatiky

Aplikácia jazykových systémov a ich tvorba

Špecializované oblasti informatiky

- teoretická informatika

- formálne špecifikácie systémov

- prekladače programovacích jazykov

- algoritmy a ich zložitosť

- funkcionálne programovanie

- paralelné a distribuované programovanie

- typové systémy programovacích jazykov

- sémantika programovacích jazykov

- technológie budovania informačných systémov

- projektovanie počítačových sietí

- multimediálne technológie

- znalostné systémy

- distribuované programové systémy

 

Architektúry softvérových systémov

Technológie softvérových systémov

Kvalita, bezpečnosť a spoľahlivosť softvéru

- distribuované programové systémy

- znalostné systémy

- objektové databázy

- technológie budovania informačných systémov

- formálne špecifikácie systémov

- kvalita a manažment softvéru

- aplikovaná kryptografia

- systémy pre počítačovú podporu inžinierskych prác

 

image006.jpg

Absolventi nachádzajú uplatnenie ako analytici, systémoví inžinieri,  návrhári, programátori, výskumní pracovníci a pedagógovia s hlbokými znalosťami informačných technológií, profesionálnym prístupom k riešeniu praktických problémov informatiky a softvérového inžinierstva s vysokou mierou invencie pri hľadaní prínosov pre informačnú spoločnosť.

image008.jpg

image009.gif Všetky dôležité informácie ohľadom možností štúdia Informatiky nájdete na www stránke

Katedry počítačov a informatiky:

 

Kontakt:  prof. Ing. Ján Kollár, CSc., vedúci katedry

Letná 9, 042 00 Košice

tel.: 055/602 2576, fax: 055/633 0115

e-mail: Jan.Kollar@tuke.sk

image010.jpg


 

 

 

image012.gif