PREDMETY   KPI  PRE  ŠTUDIJNÝ  PROGRAM
POČÍTAČOVÉ INŽINIERSTVO - inžinierske štúdium


1.ročník - zimný semester
Konštrukcia počítačov

Modely počítačových sietí

Návrh číslicových systémov

Stavba počítačov


prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.,
Ing. Branislav Madoš
prof. Ing. Milan Krokavec, CSc.,
Ing. MartinTomášek, PhD.
doc. Ing. Ján Bača, CSc.
prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.,
Ing. Alžbeta Kleinová
1.ročník - letný semester
Diagnostika a spoľahlivosť
Periférne zariadenia a styk s prostredím

Projektovanie počítačových sietí

doc. Ing. Ján Bača, CSc.,
prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.,
Ing. Alžbeta Kleinová
doc. Ing. Ján Bača, CSc.
2.ročník - zimný semester
Bezpečnosť v počítačových systémoch


Formálne špecifikácie systémov

Paralelné počítačové systémy
Počítačové praktiká I
Podniková informatika
Smerovacie algoritmy v počítačových sieťach


Vložené počítačové systémy


prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.,
Ing. Anton Baláž,
Ing. Martin Chovanec
prof. Ing. Štefan Hudák, DrSc.,
Ing. Štefan Korečko, PhD.
Ing. Marek Paralič, PhD.
doc. Ing. Ján Bača, CSc.,
Ing. Igor Sivý, CSc.
Ing. František Jakab, PhD.,
Ing. Miroslav Biňas,
Ing. Miroslav Michalko
prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.,
Ing. Branislav Madoš
2.ročník - letný semester
Počítačové praktiká II
Televzdelávanie

doc. Ing. Ján Bača, CSc.
doc. Ing. Ján Bača, CSc.Copyright © KPI FEI TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice, Slovenská republika